Lyubov Popova, “Composition with Figures”

Lyubov Popova, “Composition with Figures”

Tags: art popova